Discrepàncies a Junts per l’ampliació de l’aeroport
Publicado el 1 de octubre de 2021

Les agrupacions de Junts per Catalunya de Gavà, Viladecans, Sant Boi i El Prat rebutgen la resolució del parlament en favor de l’ampliació de l’Aeroport.

Les seccions locals de Junts per Catalunya de Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i elPrat de Llobregat expressen el seu rebuig a la proposta de resolució en favor del projected’ampliació de l’aeroport promoguda pels grups parlamentaris del PSC i de Junts perCatalunya que fou aprovada el 30 de setembre al Parlament de Catalunya al no deixartancar la porta de forma explícita a qualsevol projecte que impliqui afectacions a espaisprotegits o major contaminació acús!ca.

Les agrupacions locals esmentades es mantenen coherents amb la posició que hanman!ngut des de fa temps contrària a qualsevol projecte d’ampliació que deixi la mésmínima porta oberta a la destrucció de cap dels espais naturals protegits del Delta delLlobregat o que suposi cap mena d’increment de la contaminació acús!ca que puguiperjudicar als veïns i veïnes dels municipis situats a l’entorn de l’aeroport.

Tanmateix, les agrupacions locals sotasignants han manifestat sempre la seva posiciófavorable a la realització d’inversions per a l’aeroport del Prat que en millorin la sevacapacitat opera!va i perme!n confeccionar un sistema aeroportuari de país conjuntamentamb l’aeroport de Reus i el de Girona. Consideren que AENA i el govern d’Espanya han jugat brut des de primer moment,amagant informació, evitant un debat públic com requereix un projecte d’aquestescaracterís!ques i plantejant un tot o res a les ins!tucions catalanes a mode de xantatge.A més a més, creuen que el GP de Junts per Catalunya ha caigut en el parany de PSC i delgovern de l’Estat al par!cipar d’aquesta proposta de resolució entrant en el marc discursiuplantejat per AENA de tot o res.

Les agrupacions esmentades sostenen que existeixenalterna5ves per a realitzar inversions en l’aeroport sent respectuosos amb els espaisprotegits i que no suposin un increment de la contaminació acús!ca, tal i com defensendiversos experts.En aquest sen!t, defensen que es realitzi un debat públic i obert, que defugi el xantatge deltot o res plantejat per AENA i que perme! plantejar alterna!ves i aprofundir en elles a 1 detenir un projecte d’inversions pel nostre sistema aeroportuari que atengui a les demandesdel territori. A més a més, defensen la necessitat de que la discussió interna a nivell depar!t s’efectuï tenint en compte la feina del grup de treball intern que es va cons!tuir a talpropòsit, per evitar conver!r-lo en una eina purament decora!va i assegurar així, que laveu del territori sigui escoltada. (Nota de Premsa)

Comentarios

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras noticias 

Hola

Instalar App Web
×